Privacyverklaring – ALGEMEEN

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Cargo International B.V. (Cargo). Cargo verwerkt een grote hoeveelheid gegevens van klanten en consumenten die gebruikmaken van de dienstverlening van Cargo. Zowel deze klant als de consument zijn voor Cargo zeer waardevol. Het garanderen van een zorgvuldige en veilige verwerking van de gegevens van de klant en de consument, in het bijzonder persoonsgegevens, is voor Cargo dan ook van groot belang. Door middel van deze privacyverklaring willen wij u inzicht geven in de wijze waarop en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens die door Cargo worden verwerkt (art. 4 lid 2 AVG)

Cargo verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van de diensten van Cargo en/of omdat u
deze gegevens zelf aan Cargo verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijk persoon. Dit betekent dat de gegevens over een persoon herleid moeten kunnen
worden tot een individuele persoon, oftewel aan de hand van de gegevens moet duidelijk zijn om welke
persoon het gaat. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
• naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
• geslacht;
• kenteken van het voertuig;
• contactinformatie;
Als u als consument gebruikmaakt van de dienstverlening van Cargo, worden bovendien de volgende
persoonsgegevens verwerkt:
• uw betaalgegevens, bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer;
• in sommige gevallen, uw voor- en achternaam;
• in sommige gevallen uw adresgegevens;
• in sommige gevallen informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen bij onze klant;
• overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;

Doelen verwerking persoonsgegevens (art. 6 lid 1, sub b AVG)

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten uit te voeren. De
websites en de dienstverlening van Cargo zijn niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van
bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Cargo verzoekt u dan ook deze gegevens niet
te verstrekken. Cargo verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw
persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden:
• voor het beoordelen van uw aanvraag;
• voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst;
• voor het verwerken van export documentatie
• voor het toesturen van informatie over (wijzigingen van) uw product of dienst.
Als u gebruikmaakt van de websites van Cargo, worden uw persoonsgegevens verwerkt:
• voor het aanmaken van een persoonlijke omgeving (dashboard) op de websites van Cargo
• voor het verlenen van toegang tot uw persoonlijke omgeving;
• voor het analyseren van uw gedrag op de websites van Cargo teneinde daarmee de websites te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
• voor het analyseren van uw surfgedrag op de websites van Cargo op basis waarvan Cargo producten en
diensten afstemt op uw behoeften.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken zonder uw toestemming. Deze
toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgave van redenen intrekken.

Toestemming

Tijdens de aansluitprocedure is u gevraagd toestemming te geven voor de verwerking van verschillende
soorten persoonsgegevens. Dit doen wij om zeker te weten dat u akkoord gaat met de verwerkingen. U bent
echter altijd gerechtigd om deze toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt kunnen wij
onze diensten niet meer goed uitvoeren en zijn wij dan ook in sommige gevallen helaas genoodzaakt de
dienstverlening te beëindigen.

Derden (art. 4, lid 10 AVG)

Cargo deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst
of op grond van wettelijke verplichtingen.

Beveiligingsmaatregelen (art. 32 AVG)

Wij hebben diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd
gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld advies. Uw
persoonsgegevens worden alleen door medewerkers geraadpleegd of verwerkt, die hier gezien hun functie
toegang tot moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ook met betrekking tot
derde partijen hebben wij maatregelen getroffen. Zo hebben wij met iedere derde partij die uw gegevens
verwerkt een bewerkersovereenkomst (Wbp)/verwerkersovereenkomst (AVG) gesloten. Hierin is het doel van de
verwerking vastgelegd en worden tevens afspraken gemaakt over het niveau van de technische en
organisatorische maatregelen.

Bewaartermijn gegevens (art. 5 lid 1 sub e AVG)

Cargo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke
verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is, voor het realiseren van
de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen.

Uw rechten

U heeft het recht persoonsgegevens die Cargo van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te
verwijderen, tenzij Cargo deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting.
Een uitgebreide beschrijving van uw rechten vindt u in het document Rechten van de betrokkenen. Indien u
gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hiervoor contact opnemen met Cargo.

COOKIES

Onze website maakt gebruik van technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Het gebruik van de cookies is noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij ook de werking van de website optimaliseren.

Daarnaast maakt de website gebruik van tracking cookies, die bezoekersgedrag volgen en gebruikt kunnen worden voor advertenties en retargeting. Met deze cookies worden ook doelgroepsstatistieken op een geanonimiseerde wijze verzameld om advertenties gerichter te kunnen plaatsen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser op de juiste manier in te stellen, zodat dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie Type Duur Omschrijving
_fbp Advertisement 3 months Deze cookie is ingesteld door Facebook om advertenties te leveren wanneer bezoekers op Facebook zitten of een digitaal platform aangedreven door Facebook-advertenties na het bezoeken van deze website.
_ga Analytics 2 years Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om bezoekers te identificeren.
_gat_gtag Analytics 1 day Identificatiecode van de website om bezoeken bij te houden.
_gid Analytics 1 day Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over het presteren van de website. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina’s zijn geanonimiseerd.
fr Advertisement 3 months De cookie is ingesteld door Facebook om relevante advertenties aan de gebruikers te tonen en de advertenties te meten en te verbeteren. De cookie volgt ook het gedrag van de gebruiker op internet op sites die een Facebook-pixel of sociale Facebook-plug-in hebben.
NID Session 6 months Het bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal (bijvoorbeeld Nederlands), hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt laten weergeven (bijvoorbeeld 10 of 20) en of u het SafeSearch-filter van Google wilt inschakelen.
PHPSESSID Session session Deze cookie is afkomstig van PHP-applicaties. De cookie wordt gebruikt om de unieke sessie-ID van een gebruiker op te slaan en te identificeren met als doel het beheren van gebruikerssessies op de website. De cookie is een sessiecookie en wordt verwijderd wanneer alle browservensters worden gesloten.
viewed_cookie_policy Persistent 1 year De cookie wordt ingesteld door de AVG-invoegtoepassing Cookie en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
kent de volgende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen):

Recht op informatie (art. 15 AVG)

Een betrokkene moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat verwerking van zijn persoonsgegevens
plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn. Ook wanneer het doel van de verwerking
verandert, zal de betrokkene hier opnieuw over geïnformeerd worden.

Recht op inzage (art. 35 Wpb/art. 15 AVG)

Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien die van hem/haar verwerkt worden. De
verwerkingsverantwoordelijke moet betrokkene een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden
verwerkt.

Recht op rectificatie (Art. 16 AVG)

Een betrokkene heeft het recht om van hem/haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren
of te laten aanvullen. De rectificatie moet meteen plaatsvinden. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht
iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van elke rectificatie, tenzij dit
onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing/vergetelheid (art. 17 AVG)

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke
vertraging te verwijderen, onder andere wanneer:
• persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
• de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
• betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking;
• de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Recht van verzet/recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet
gewijzigd moeten worden. Het feit dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt is, moet door de
verwerkingsverantwoordelijke duidelijk in het bestand zijn aangegeven zodat dit ook duidelijk is voor
ontvangers van de persoonsgegevens. Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, moet de betrokkene
hiervan op de hoogte worden gebracht.

Recht op overdraagbaarheid/dataportabiliteit (art. 20 AVG)

Dit recht houdt in dat een betrokkene de gegevens van een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen
verkrijgen in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en het recht heeft deze gegevens aan
een andere verwerkingsverantwoordelijk over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder daarbij
te worden gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Een betrokkene heeft
recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door hem zelf verstrekte gegevens.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profiling (art. 22 AVG)

Bij dit recht kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de automatische weigering van een online ingediende
kredietaanvraag of aan de verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. In drie
gevallen is geautomatiseerde individuele besluitvorming wel mogelijk:
a. het is noodzakelijk voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst;
b. het is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling;
c. het berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.